Akční produkty
Novinky v eshopu
Kategorie
Novinky emailem

Přihlaste se k odběru novinek a akcí a mějte náskok před ostatními.

Všeobecné obchodní podmínky

1.1.            Internetový obchod nebo též e-shop je aplikace (webová stránka) provozovaná Prodávajícím za podmínek stanovenými těmito obchodními podmínkami na Internetové doméně “www.darkymi.cz“ (dále jen internetová adresa), prostřednictvím které Prodávajícíumožňuje koncovým zákazníkům koupi zboží skrze Dodavatele.

1.2.            Prodávající je obchodní společnost www.darkymi.cz“

1.3.            Dodavatel je obchodní společnost Gadgets House, s.r.o , se sídlem Růžova 1522/16, Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192465, IČO: 242 80 071, DIČ: 2428007.

1.4.            Koncový zákazník (dále jen „kupující“)je osoba, které Dodavatel nabízí prostřednictvím Prodávajícího zboží, přičemž tato nabídka / tyto nabídky Dodavatele je / jsou směřována(y) k neurčitému okruhu subjektů.

1.5.            Zboží jsou výrobky a/ nebo služby, které jsou předmětem obchodu na základě těchto Obchodních podmínek a které dodavatel nabízíprostřednictvím prodávajícího na těchto internetových stránkách ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujícím.

1.6.            Všeobecné obchodní podmínky Internetového obchodu je souhrn pravidel, který upravuje nákup a prodej výrobků a / nebo služeb Dodavatele blíže neurčenému okruhu subjektů.

Objednávání zboží

2.1.      Kupní smlouva, na základě které je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě objednávky kupujícího na internetové adreseprodávajícího, kdy zavázán z kupní smlouvy je pouze dodavatel a kupující. 

2.2.      Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv z výše uvedených forem objednávek je závazná a vyplývají z ní dané právní následky.

2.3.      Objednávka přes internetovou adresu je pokládána za nabídku k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a dodavatelem. Kupní smlouva vznikne až potvrzením této objednávky ze strany dodavatele prostřednictvím e-mailu o přijetí objednávky do systému. Toto potvrzení obsahuje řádnou specifikaci objednaného zboží, počet kusů, kupní cenu zboží, celkovou cenu za zboží, přepravu, způsob a termín doručení. Pokud se tyto údaje v e-mailu o přijetí objednávky neshodují s původní objednávkou, jedná se novou ofertu/nabídku. Za nezbytné podmínky se považuje zejména dostatečná specifikace zboží a jeho počtu, cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

2.4.      Dodavatel má právo zrušit objednávku odeslanou přes internetovou stránku prodávajícího bez udání důvodu ihned po odeslání a to až do doby, než dojde k expedování objednávky ze strany partnera.

2.5.      Poskytovatel se zavazuje kupujícího dostatečně informovat o vlastnostech prodávaného zboží, které je předmětem objednávky. Současně poskytovatel však upozorňuje kupujícího, že jednotlivé obrázky produktů na internetovém portálu e-shopu poskytovatele mohou mít ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnému podobě produktu. Detailní specifikace vlastností zboží, které je předmětem objednávky, je uvedena slovním popisem nabízeného výrobku v internetovém obchodě e-shopu poskytovatele.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

3.1.Po uzavření kupní smlouvy prostřednictvím objednávky přes internetovou adresumá kupující právo odstoupit od smlouvy ohledně celé objednávky nebo v její části v tomto případě:

- dodavatel nesplnil smluvené podmínky pro dodání zboží v rámci objednávky (např. zboží je dodáno až po garantované lhůtě pro dodání zboží)

3.2.            Dodavatel a kupující mohou zrušit kupní smlouvu na základě vzájemné písemné dohody. Zrušení kupní smlouvy musí být dodavateli potvrzeno emailem nebo jinou písemnou cestou.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího:

4.1.              Po uzavření kupní smlouvy objednávkou přes internetovou adresu má dodavatel, právo odstoupit od smlouvy ohledně celé objednávky nebo v její části v těchto případech:

-                    pokud se zboží již nevyrábí či nedodává,

-                    pokud se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží (min. 10%)

4.2.              Za předpokladu, že nastavenou výše uvedené situace, jež by zakládaly důvody pro odstoupení od kupní smlouvy ze strany dodavatele, musí dodavatel bez zbytečného odkladu kontaktovat kupujícího a projeví snahu k dohodě o změně kupní smlouvy.

4.3.              V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částky kupní ceny a došlo k odstoupení od kupní smlouvy ze strany dodavatele, bude kupujícímu uhrazená částka vrácena na jeho bankovní účet bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 20 dnů od odstoupení dodavatele od smlouvy.

4.4.              Odstoupení od smlouvy provede dodavatel prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy o stornování objednávky s uvedenými důvody pro zrušení.

Reklamace a jejich uplatňování:

5.1.              Uplatňování práv z odpovědnosti za vady a záruční lhůty jsou upraveny v Reklamačním řádu dodavatele- obchodní společnostiGadgets House, s.r.o , se sídlem Růžova 1522/16, Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192465, IČO: 242 80 071, DIČ: 2428007, na internetové adrese: www.uzasne-darky.cz(dále jen „internetová adresa dodavatele“). Dodavatel je právně odpovědný za uplatňování práv z odpovědnosti za vady a záruční lhůty při koupi zboží na internetové adrese prodávajícího.

Dodací podmínky

6.1.              Dodací podmínky a lhůty s ním spojené jsou upraveny ve Všeobecných podmínkách dodavatele- obchodní společnosti Gadgets House, s.r.o , se sídlem Růžova 1522/16, Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192465, IČO: 242 80 071, DIČ: 2428007, na internetové adrese dodavatele. Dodavatel je právně odpovědný za dodržení dodacích podmínek dle Všeobecných podmínek dodavatele při koupi zboží na internetové adrese prodávajícího.

Platební podmínky

7.1.              Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího zaplatit bezhotovostním převodem na účet číslo: 2500252772/2010 nebo při převzetí zásilky (na dobírku).

7.2.              Změna fakturační adresy na již vystavené faktuře je možná na základě žádosti kupujícího za poplatek 50,- Kč, který slouží k úhradě více nákladů spojených s tímto úkonem, kdy v případě žádosti kupujícího o zaslání takto opravené faktury poštou bude účtován kupujícímu poplatek 100,- Kč jako náhrada za poštovné a náklady spojené s odesláním. 

Výhrada vlastnictví

8.1. Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví dodavatele, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Všechna osobní data jsou uložena a spravována v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.

9.2.       Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi dodavatelem a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb a provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci.

Stížnosti a závěrečné ustanovené obchodních podmínek

10.1. Stížnosti a připomínky kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a kupujícím,vyřizuje dodavatel v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na tel.777 987 664 či e-mailovou adresu: info@uzasne-darky.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

10.2.V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo dodavatele a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

10.3. Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách a každý kupující při koupi zboží má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.